Awesome Image

Döngüsel İş Modeli

İnsanoğlu olarak dünyanın her yıl yenileyebileceği doğal kaynakların çok daha fazlasını tüketiyoruz. Bu dengesizliği ve buna bağlı olumsuz etkileri önlenmek, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için kullanma, tüketme ve üretme şeklimizi değiştirmek anlamına geliyor. Döngüsel iş modellerinin uygulanması, kaynakların optimizasyonunu, hammadde tüketiminin ve atık üretiminin azaltılmasını, bunların geri dönüştürülmesini veya yeni ürünlere dönüştürülmesi için onlara yeni bir hayat verilmesini teşvik etmesi açısından günümüzde vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Döngüsel iş modelleri danışmanlığımız kapsamında müşterilerimizin operasyonlarını, ürünlerini ve mevcut süreçlerini daha döngüsel hale getirmelerine yardımcı oluyoruz. Değer zincirindeki verimsizlikleri tespit ettikten sonra döngüsel tasarım, ürün ömrünün uzatılması, paylaşım, yeniden üretim ve son olarak geri dönüşümden değer elde eden yenilikçi çözümler geliştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı oluyoruz.

Spesifik Hizmetler

Belirleme

İlk adım, değer zincirlerindeki mevcut verimsizliklerin tanımlanması ve iş modelinin döngüsellik durumunun değerlendirilmesi ile başlar. Daha sonra sunulan her çözüm için projenin fizibilitesi (yatırım getirisi, riskler vb.) gerçekleştirilir.

Yol Haritası

Mevcut iş stratejisine entegre edilmiş bir döngüsel ekonomi stratejisi ve bu stratejiyi hayata geçirmek için bir gerekli yol haritası oluşturulur. Net KPI'ların belirlenir ve iç ve dış paydaşların katılımını sağlanmasını destekleyen süreçler desteklenir.

Döngüsel Projeler

Son aşamada hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli döngüsel projelerin tasarlanmasına ve geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Projenin uygulanması yoluyla, müşterilerimize, ürünlerin hem yerel hem de küresel döngüselliğini sağlamak için ihtiyaç duyulan altyapıyı kurma konusunda destek oluyoruz.

Hizmetlerin Temel Faydaları

Döngüsel ekonomi, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Döngüsel bir iş modeli oluşturmanın çeşitli çevresel, sosyal ve operasyonel faydaları vardır.

  • Yenilenemeyen kaynakların kullanımının azaltılması
  • Düşük karbon emisyonları
  • Operasyonel atıkların azaltılması
  • Maliyetli kaynakların etkin kullanımı
  • Yaşam döngüsünün uzatılması
  • Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi  
Awesome Video Gallery

Mevcut iş süreçlerimize neden döngüsel yaklaşımları uygulamamız gerekiyor?

Dünyamızın döngüselliği yayımlanan son raporlara %10'un üzerine çıkamadı. Kaynak tüketiminin son 50 yılda üç katına çıktığını ve sera gazlarının %70'inin doğrudan malzemelerin üretimi ve tüketimiyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Döngüsel çözümlerin, malzemeyle ilgili emisyonların yanı sıra biyolojik çeşitlilik kaybından küresel eşitliğe kadar diğer sistemik sorunların azaltılması üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor.

Döngüsel ekonominin temel unsurları nelerdir?

ATLAS, döngüsel iş modelleri konusunda müşterilerine nasıl destek olabilir?

Bir şirketin döngüsellik bakış açısıyla iyi performans gösterdiği alanları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemekle başlıyoruz. İyileştirilmesi gereken en kritik alanları belirlenemelerine ve projelerin ilerlemesiyle ilgili süreçlerin kolaylaştırıcılığını üstleniyoruz. Metodolojimiz kuruluşların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına ve döngüsel, kârlı ve sağlam gelecek işleri yaratmalarını desteklemektedir.

Danışmanlık Talebi